รายงานประเมินผลตัวชี้วัด

 
ปีงบประมาณ ช่วงเวลา ถึง
ยุทธศาสตร์
กลุ่มตัวชี้วัด
 

 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมาลผล"
 
 
 
 
ทีมพัฒนาศูนย์สารสนเทศโรงพยาบาลมายอ
Coding : มาหามะรูสลี ดะกา  (Version : 2015.01)